header privacyverklaring WagnerSealings

AVG Privacyverklaring en Cookiebeleid Wagner Gaskets & Seals BV

Jij deelt jouw persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en jouw privacy.

1. Over Wagner Gaskets & Seals BV. 

Wagner Gaskets & Seals BV is een producent en toeleverancier van industriële afdichtingen, pakkingen, seals, afdichtingsmaterialen en technische componenten. Wagner Gaskets & Seals is een zelfstandige en onafhankelijke Besloten Vennootschap.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Als je een zzp’er je bent, of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens. Ze zijn immers direct herleidbaar tot jou.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens gebruikt Wagner Gaskets & Seals BV?

Wagner Gaskets & Seals BV gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens.

Gegevens voor de aanvraag en levering van onze producten en uitvoering van onze diensten:

Bij de aanvraag voor producten en/of diensten van Wagner Gaskets & Seals BV verstrek je ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en geboortedatum.

Dit kunnen natuurlijk ook de (contact)gegevens van jouw bedrijf, stichting of onderneming zijn.

Voor een eventuele betaling op rekening, kunnen we ook gebruikmaken van externe bronnen voor een kredietwaardigheid check.

Bij het uitvoeren van onze diensten of het leveren van onze producten ontvangen wij ook persoonsgegevens. Om goede hulp te kunnen bieden, leggen we alle relevante gegevens over deze aanvragen, opdrachten en transacties vast.

Gegevens als je contact hebt met Wagner Gaskets & Seals BV:

Wij kunnen ook gegevens vastleggen als je contact opneemt met Wagner Gaskets & Seals BV. Bijvoorbeeld via onze website of via sociale media.

Als je de website van Wagner Gaskets & Seals BV bezoekt, worden gegevens over jou vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Als je contact met ons zoekt via sociale media, bestaat de kans dat je onbedoeld, naast de informatie die je zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld je naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die je zelf hebt ingesteld. Wil je meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen van je instellingen? Kijk dan op de website en raadpleeg de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

4. Hoe krijgen wij jouw gegevens?

Wagner Gaskets & Seals BV kan jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan Wagner Gaskets & Seals BV verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website of omdat je gebruik wilt maken van onze diensten.

We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de uitvoering van onze diensten. We kunnen ook gegevens uit openbare bronnen gebruiken.

5. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

5.1 Algemeen

Wagner Gaskets & Seals BV kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Wagner Gaskets & Seals BV daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen.

Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

5.2 Om onze diensten te kunnen leveren
Wagner Gaskets & Seals BV heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.

Met jouw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

  • onderzoeken of je klant bij ons kunt worden;
  • jouw aanvraag beoordelen. De aanvraag voor onze producten en/of diensten gaat vaak digitaal, via een geautomatiseerde verwerking. Je kunt altijd contact met ons opnemen over de uitkomst van de beoordeling;
  • contact met jou opnemen;
  • jouw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst die we met je aangaan.

5.3 Marketing
We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze diensten. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingactiviteiten van onze onderneming.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigd belang van Wagner Gaskets & Seals BV bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand.

5.4 Het voldoen aan wettelijke bepalingen
Voor ons gelden allerlei wettelijke verplichtingen die ons noodzaken om persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen om alleen zaken te doen met integere partijen en om zelf een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Wet- en regelgeving kan Wagner Gaskets & Seals BV ook verplichten tot het verlenen van inzage van gegevens aan een overheidsinstelling of een toezichthouder,

De rechtmatige grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de wettelijke verplichting.

5.5 Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening
We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen.

Zo kunnen wij de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren alsmede processen versnellen. Hierdoor zijn wij in staat nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en bestaande producten en/of diensten te verbeteren.

Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. Ook maken we van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen en geeft ons inzicht in marketing en de te volgen verkoopstrategie.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van Wagner Gaskets & Seals BV.

6. Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten. Maar ook van andere personen dan onze klanten. Bijvoorbeeld omdat je direct of indirect contact hebt (gehad) met ons. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en van leveranciers.

7. Hoe zorgt Wagner Gaskets & Seals BV voor persoonsgegevens?

Wagner Gaskets & Seals BV legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Wagner Gaskets & Seals BV neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van Wagner Gaskets & Seals BV en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Wagner Gaskets & Seals BV vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

8. Bewaartermijnen

Wagner Gaskets & Seals BV bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren.

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die Wagner Gaskets & Seals BV hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

9. Jouw rechten. Hoe kan je jouw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Je kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het feit dat Wagner Gaskets & Seals BV jouw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen.

Als je Wagner Gaskets & Seals BV toestemming hebt verleend tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken.

Stuur ons een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Ons correspondentie adres is Wagner Gaskets & Seals BV, Florijnstraat 6d, 2988 CL te Ridderkerk. Wij vragen je met klem op deze kopie jouw BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Wagner Gaskets & Seals BV stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek. Wagner Gaskets & Seals BV zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Bovengenoemd adres kun je ook gebruiken als je een klacht hebt over de wijze waarop Wagner Gaskets & Seals BV met (jouw) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kan je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het strikt noodzakelijk is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bij het bestrijden van fraude of als de wet- en regelgeving dat vereist.

10.1 Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen
Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Wagner Gaskets & Seals BV passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

10.2 Ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals juristen, IT- leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus, serviceproviders en screeningsdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

10.3 Verstrekking aan andere landen
Wagner Gaskets & Seals BV kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel als we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt Wagner Gaskets & Seals BV ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

11. Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Wagner Gaskets & Seals BV is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij Wagner Gaskets & Seals BV altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Wagner Gaskets & Seals BV worden verwerkt bij Wagner Gaskets & Seals BV worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen.

12 Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van onze website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het betreffende apparaat. Op onze website worden cookies gebruikt welke zijn bedoelt voor het verbeteren van de functionaliteit, analyse en het delen met sociale media mogelijk te maken.

12.1 Functionaliteiten van de website
Ten einde het functioneren van onze website mogelijk te maken en om de website te beschermen gebruiken wij zogenaamde technische- of functionele cookies.

Het voornaamste doel van cookies is om tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer de website later weer bezocht wordt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor er eenvoudig weer de mogelijkheden van de website gebruiken kunnen worden zoals die eerder zijn ingesteld.

12.2 Analyseren van de website
Ten einde een analyse voor het gebruik van onze website te doen en deze op basis daarvan te verbeteren middels gebruiken wij analytische cookies.

Analytische websitecookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat inzicht verkregen kan worden in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de analytische cookies van google.com.

12.3 Website en sociale media
Ten einde het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media middels ‘social media’ cookies maken wij gebruik van de cookies van facebook.com, twitter.com, linkedin.com en google.com

12.4 Het in- en uitschakelen van cookies
Je kunt kiezen of cookies wel of niet geaccepteerd worden. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunnen de instellingen van de gebruikte browser zodanig gewijzigd worden dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (raadpleeg de browser hulp pagina voor exacte instructies).

Indien ervoor gekozen wordt om cookies niet te accepteren, kan mogelijk niet van de volledige of van interactieve mogelijkheden van onze website gebruikt gemaakt worden.

12.5 Het verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat deze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van het site-bezoek meer registreren. Er kan gekozen worden de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, de handleiding van de gebruikte browser raadplegen.

13. Wijzigingen

Wagner Gaskets & Seals BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze AVG privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

14. Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die dan aan: Wagner Gaskets & Seals BV, Florijnstraat 6d, 2988 Ridderkerk of stuur een e-mail bericht aan info@wagnergaskets.nl 

Laatste versie: Januari 2019

Wagner Gaskets & Seals BV
Florijnstraat 6d
2988 CL Ridderkerk

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten